Monday, June 21, 2010

Hedepletvinge , en sjælden sommerfugl i Danmark


Hedepletvinge/ Marsh Fritillary/Euphydryas aurinia

Kendetegn: vingefang 33-42 mm. I friskklækket tilstand er arten let genkendelig på de ret smalle vinger og de brogede tegninger i sort, gulligt og orangebrunt. Farverne varierer betydeligt, og undertiden er grundfarven ensartet orangebrun. Hannerne kan være meget små, undertiden ned til 30 mm i vingefang.

Adfærd: F
lugten er lav og skiftevis svirrende og svævende. Begge køn er stærkt blomstersøgende og ses f.eks. på kærtidsel, engbrandbæger eller guldblomme.

Flyvetid: Flyvetiden er kort og strækker sig sjældent over mere end tre uger i de enkelte år. Det sikreste tidspunkt er 1-2 uger ind i juni, men flyvetiden kan starte sidst i maj i varme år og strække sig lidt ind i juli i kølige år.

Levested: Levestederne er svære at karakterisere. Det er gerne grænseområder mellem fugtige og tørre arealer på næringsfattig bund, f.eks. i kanten af heder og tørvemoser og i lavninger mellem de inderste klitter og de bagvedliggende heder.

Larven: Larven overvintrer i fællesskab som halvvoksne larver i tæt spind på foderplanten djævelsbid (Succisa pratensis).

Hyppighed og udbredelse: tidligere udbredt i lokale bestande over store dele af Danmark, men er gået voldsomt tilbage siden slutningen af det 19. århundrede. Forsvandt fra Sjælland i 1920' erne og fra størstedelen af Jylland i perioden 1950-1990. Siden 1990 kun kendt fra omkring 20 små lokaliteter i Nordjylland.

Beskyttelse af arten: Arten tåler ingen former for gødskning af levestederne. Forstyrrelser i form af let græsning, evt. blot med flere års mellemrum og aldrig på hele lokaliteten samtidig, er nødvendige. Der er behov for undersøgelser over, hvorledes arten reagerer på forskellige indgreb på lokaliteterne, hvis arten skal bevares på de tilbageværende levesteder. Fredet.

Skov- og Naturstyrelsen

Kilde: Michael Stoltze "Dagsommerfugle i Danmark", 1997

foto juni 2010 Nordjylland: stig bachmann nielsen Naturplan Foto

No comments: