Monday, January 9, 2012

Dværgblåfugl, ved mose i Rold skov

 Cupido minimus


Dværgblåfuglen har et vingefang på 18-24 mm. Den er let kendelig på sin ringe størrelse og den blygrå underside med de fine prikker. Store hunner kan minde om små hunner af engblåfugl, der kun adskiller sig fra dværgblåfuglen ved en mere brun grundfarve på undersiden.

Hannens underside varierer fra blygrå til lysegrå i grundfarven, og de sorte pletter kan være reducerede eller i sjældne tilfælde mangle helt.

Dværgblåfuglen flyver overvejende fra midt i maj indtil først i juli, men friske individer kan træffes gennem resten af sommeren frem til midt i september. Arten er talrigst i maj og juni, og de sene fund er tilsyneladende en blanding af sent klækkede individer af 1. generation og en partiel 2. generation.

Den lever overalt på steder med rundbælg, d.v.s grusgrave, vejskråninger, kystskrænter med skred, klitområder og andre forstyrrede arealer.Den overvintrer som fuldvoksen larve mellem plantedele og mos tæt ved jordoverfladen. Larvens foderplanter er rundbælg (Anthyllis vulneraria).

Flugten er langsom og svirrende i lav højde, ofte hele nede mellem vegetationen. Hannerne er territoriale og sætter sig på lave planter med de udslåede vinger vendt mod solen, så det sølvblå skær er tydeligt. Fra sin udkikspost flyver hannen op mod forbipasserende insekter, og hvis det er en uparret hun indledes parringen, der varer længe. Begge køn søger til blomster og tiltrækkes af fugtig jord eller ekskrementer.

Dværgblåfugl er udbredt og ofte talrig på passende lokaliteter i det meste af landet, men mangler på Lolland-Falster og er i nogen tilbagegang på Øerne. Ingen nyere fund på Bornholm.


 Kilde: 
Michael Stoltze, Dagsommerfugle i Danmark, 1998

photo Rold skov juli 2011: grethe bachmann.