Friday, January 16, 2009

Skyum Bjerge, Thy


Nældens takvinge/ Small Tortoiseshell
Aglais urticae

Nældens takvinge flyver sidst i juni til hen i oktober i én eller to generationer og igen i marts-juni efter overvintring.

Den lever overalt, hvor der er nælder, især ved bebyggelse. Strejfer omkring og kan træffes alle steder. Den overvintrer som voksen sommerfugl i hule træer, huler, kældre og ikke mindst uopvarmede rum i huse.

Larvens foderplanter: nælde (Urtica)

Begge køn søger til mange forskellige blomster, ikke mindst til hjortetrøst, tidsler og blåhat eller til asters, sommerfuglebuske og blomstrende krydderplanter i haven. Tiltrækkes desuden af gærende nedfaldsfrugt.

Danmarks nationalsommerfugl er velkendt og almindelig i alle dele af landet. Hyppigheden veksler noget fra år til år, bl.a. som følge af trækbevægelser.


Dagpåfugleøje/Peacock
Inachis io

Dagpåfugleøje flyver sidst i juli til sidst i oktober og igen i marts-juni efter overvintring.

Den ses overalt, men findes især på frodige steder med mange nælder omkring huse og i det åbne land. Den overvintrer som voksen sommerfugl i hule træer eller i uopvarmede rum i huse.

Larvens foderplanter: nælde (Urtica).

Søger ivrigt til blomster som hjortetrøst, tidsler eller sommerfuglebusk og tiltrækkes desuden af overmoden nedfaldsfrugt og gærende saft fra sårede og syge træer. Overvintrende individer er i stand til at frembringe en højlydt hvislen ved at gnubbe de stivhårede bagvinger mod basis af forvingernes underside. Lyden kan skræmme mus og flagermus væk.

Dagpåfugleøje er vidt udbredt og almindelig de fleste steder, men hyppigheden veksler. Som regel fåtallig på Bornholm og i Vestjylland, men foretager træk og kan derfor dukke op i store mængder hvor som helst i Danmark.


Almindelig blåfugl/ Common Blue
Polyommatus icharus

Almindelig blåfugl flyver fra midt i maj til midt i september i 2 eller 3 generationer. Den lever på alle typer af ugødede åbne og blomsterrige områder. Ses tit i stort tal på større vejskråninger, ubenyttede byggegrunde o.lign. steder og overvintrer som lille larve på foderplanten nær jorden.

Foderplanter: humlesneglebælg (Medicago lupulina), lucerne (M. sativa), rødkløver (Trifolium pratense), harekløver (T. arvense), almindelig kællingetand (Lotus corniculatus) og andre ærteblomstrede

Almindelig blåfugl er vidt udbredt og almindelig overalt på passende lokaliteter. Den eneste blåfugleart, som er virkelig almindelig i hele Danmark.


Admiral/Red Admiral
Vanessa atalanta

Tilflyvere fra Sydeuropa ankommer i maj og juni, og danske efterkommere flyver fra sidst i juli til først i oktober.

Admiral kan som træksdommerfugl træffes overalt, men findes især på frodige steder i skovbryn og -lysninger samt alle steder med mange nælder i det åbne land. Den overvintrer som voksen sommerfugl. Mange individer trækker sydpå om efteråret, mens andre sætter sig til overvintring mellem tætte grene og tæt løv, f.eks. i vedbend. Normalt overlever admiralerne ikke den danske vinter, men enkelte klarer sig nu og da i de mildeste år.

Larvens foderplanter: nælde (Urtica).

Admiral søger til mange forskellige blomster og ikke mindst til overmoden nedfaldsfrugt og gærende saft fra sårede træer.

Hyppigheden veksler, men arten er den mest trofaste af Danmarks trækkende dagsommerfugle. Indflyvningen fra Sydeuropa i maj og juni er som regel ikke særlig bemærkelsesværdig, men efterkommerne i sensommeren kan optræde i store mængder visse år. Den er fundet i alle dele af Danmark.

Kilde: Dagsommerfugle i Danmark, Michael Stoltze, 1998

foto Skyum Bjerge, Thy, 2008: grethe bachmann

Thursday, January 1, 2009

Gl. Ry, en mark i juni, sommerfugle og en libel


spidsplettet libel

Okkergul pletvinge

flyvende pletvinger

Blåfugl

Okkergul pletvinge

Blåfugl

photo Juni 2007: grethe bachmann